verwalt-home1
 • Schroevenshop
 • Accu machines
 • Elektrische machines
 • Bouwmachines
 • Tuinmachines
 • Toebehoren
 • Bevestigingsmaterialen
 • Handgereedschappen
 • Veiligheid
 • Gereedschappen
Filter op merk
 • BOSCH
 • Contimac
 • Dewalt
 • Festo
 • Hitachi
 • Makita
 • Metabo
 • Wekador
 • B&D
 • Dynaplus
 • STIHL
 • Fein
 • Carat
 • Festool

Verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

 

1. Deze algemene voorwaarden van Verwalt zijn van toepassing op alle verkoopoffertes van Verwalt aan de klant en op alle overeenkomsten tussen Verwalt en de klant. De klant wordt geacht deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk en ondubbelzinnig te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden primeren altijd op voorwaarden die van de klant of van een derde uitgaan. Alle andere voorwaarden dan deze algemene voorwaarden, alsmede alle afwijkingen op en/of wijzigingen aan deze algemene voorwaarden, zelfs indien ze uitgaan van vertegenwoordigers van Verwalt, moeten, opdat ze aan Verwalt tegenstelbaar zouden zijn, voorafgaandelijk door Verwalt schriftelijk en uitdrukkelijk bevestigd worden. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken, dan blijven de overige bepalingen onverkort gelden. Partijen verplichten zich ertoe in dat geval in plaats van de nietige bepaling een nieuwe regeling te treffen, die het doel van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

 

2. De offertes van Verwalt, alsmede de door haar verstrekte gegevens en bijlagen, gelden slechts ten titel van inlichting en binden Verwalt niet. De in de offertes opgegeven prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijke andersluidende bepaling, gedurende dertig dagen vanaf de datum van de offerte. Eventuele of beweerde onjuistheden in de offertes dienen, op straffe van verval, schriftelijk aan Verwalt ter kennis worden gebracht binnen de 5 werkdagen vanaf datum van de offerte.

 

3. Voor bijkomende leveringen zullen de prijzen en de nieuwe termijnen afzonderlijk onderhandeld worden tussen Verwalt en de koper. In geen geval kunnen de voorwaarden betreffende bijkomende leveringen de voorwaarden van de hoofdlevering benadelen.

 

4. Elk order van de klant bindt de klant, doch Verwalt zal slechts gebonden zijn na schriftelijke bevestiging van dit order door Verwalt. Eventuele onjuistheden in deze orderbevestiging van Verwalt dienen door de klant schriftelijk bekend te worden gemaakt binnen de vijf werkdagen vanaf de datum van de orderbevestiging.

 

5. Als levertermijn wordt deze vermeld op de orderbevestiging van Verwalt genomen. Deze levertermijn is indicatief en verbindt Verwalt niet.

 

6. Alle facturen zijn betaalbaar zonder kosten voor Verwalt binnen de tien dagen na factuurdatum tenzij expliciet anders vermeld. De betalingsverplichting van de klant wordt niet opgeschort door het indienen van een zelfs klaarblijkelijk gegronde klacht of rechtsvordering omtrent de geleverde diensten en/of goederen. Alle prijzen van Verwalt zijn in Euro en exclusief BTW, taksen, belastingen en transportkosten. De prijzen zullen verhoogd worden met de toepasselijke BTW. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag zal op het factuurbedrag een verwijlintrest verschuldigd zijn van tien percent per jaar, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, vanaf de vervaldag van de factuur tot op de dag der volledige betaling. Bij gebrek aan betaling tien dagen na vervaldag zal het factuurbedrag, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, verhoogd worden met tien percent bij wijze van schadevergoeding ter dekking van alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand zoals begrepen in de wet van 2 augustus 2002, met een minimum van 125 euro, onverminderd alle rechten welke Verwalt kan laten gelden. Verwalt behoudt zich in het bijzonder het recht voor een hogere schadevergoeding te eisen indien de invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand hoger zijn dan vermeld bedrag van 125 euro. Verwalt zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn om zonder ingebrekestellingalle verdere leveringen aan de klant op te schorten en/of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren en/of alle openstaande nog niet vervallen facturen onmiddellijk in te vorderen, onverminderd het recht om nakoming en/of schadevergoeding van de klant te vorderen. De klant verliest bij wanbetaling eveneens alle recht op de eventueel toegestane kortingen.

 

7. In geval van annulatie door de klant van een door hem geplaatst order en/of in geval van het niet nakomen door de klant van zijn verbintenissen die leidt tot een ontbinding van de tussen partijen bestaande overeenkomst, zal de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van twintig percent van het bedrag van het order, met een minimum van 125 euro, te verhogen met een verwijlintrest van tien percent per jaar, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, vanaf de dag van de kennisgeving van de annulatie, of vanaf de dag van de wanprestatie die aanleiding geeft tot de ontbinding van de overeenkomst tot op de dag der volledige betaling.

 

8. De eigendomsoverdracht van goederen vindt slechts plaats nadat de volledige prijs met inbegrip van eventuele verwijlintrestenen en schadevergoedingen betaald is. De klant is echter gebonden, vanaf de levering van de goederen, in te staan als een goede huisvader voor bewaking, verzekering en eventuele bediening, vermits hij vanaf dat moment het effectieve gebruik van de goederen verworven heeft. Zolang de eigendom nog niet aan de klant is overgedragen, is de klant niet gerechtigd de goederen te vervreemden of met een zakelijk recht te bezwaren ten voordele van een derde.

 

9. Verwalt geeft op de door haar geleverde, maar van derden betrokken goederen slechts garantie inzoverre en in de mate dat er door de derden garantie wordt gegeven aan de betrokken goederen.

 

10. Verwalt zal in geval van overmacht, zoals doch niet beperkt tot bijvoorbeeld oorlog, natuurramp, tussenkomst van een hogere overheid, energieschaarste, staking of enig ander sociaal conflict, mobilisatie, oproer, staat van beleg, brand, bliksem, overspanning, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoersapparaat, ziekte of ongeval onder het personeel van Verwalt, of bedrijfsstoornis of tekortkoming vanwege de leverancier van Verwalt, steeds het recht hebben hetzij haar verbintenissen op te schorten zolang de overmachtssituatie duurt, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de koop van rechtswege te ontbinden, zonder dat Verwalt in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

 

11. Verwalt heeft het recht haar verbintenis onder een overeenkomst met de klant op te schorten en/of de overeenkomst ten laste van de klant van rechtswege te ontbinden, ten eerste door wanprestatie van de klant, zoals, doch niet beperkt tot, het niet tijdig betalen van een deel of geheel van de prijs en/of de gehele of gedeeltelijke annulering van de bestelling door de klant; ten tweede in geval van ontbinding of vereffening van de klant, of indien de klant zijn activiteiten staakt, het faillissement of gerechtelijk akkoord aanvraagt, of in elk geval waarin blijkt dat het krediet van de klant aan het wankelen is gegaan.

 

12. Verwalt is uitsluitend aansprakelijk voor rechtstreekse schade. In geen geval zal Verwalt aansprakelijk zijn voor toevallige of onrechtstreekseschade die zou worden veroorzaakt door het gebruik van de door haar geleverde producten of van de daarmee verband houdende informatie en/of documentatie, noch voor enige andere schade die niet rechtstreeks en onmiddellijk werd veroorzaakt door een fout van Verwalt, zoals, doch niet beperkt tot, inkomstenverlies, schade-eisen van derden, verlies van gegevens, schade en/of defecten te wijten aan materialen of informatie verstrekt door de klant of door een derde. In geen geval zal Verwalt aansprakelijk zijn voor gebreken in het materiaal, machines, randapparatuur of software waarin de door haar geleverde producten werden geïmplemteerd door of op instructies van de klant. Voor directe schade, en slechts indien herstel in natura niet mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van Verwalt tegenover de klant en tegenover derden nooit hoger zijn dan de helft van het bedrag dat de klant heeft betaald voor het specifieke product dat de schade heeft veroorzaakt.

 

13. Alle klachten betreffende niet-comformiteit en/of zichtbare gebreken dienen bij de leveringen aan Verwalt te worden gemeld. Voor gebreken die op het ogenblik van de levering verborgen zijn, dient binnen de acht dagen na de ontdekking ervan op dezelfde wijze te worden gereageerd.

 

14. Deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Verwalt en de klant worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Ingeval van geschillen zijn enkel en uitsluitend de rechtbanken van Turnhout bevoegd.

Verwalt vkvw.indd 1 3/02/11 13:57

Top